Stichting VCG

Stichting Verspreiding Communistisch
(wetenschappelijk-socialistisch)
Gedachtegoed

 

Oprichting

De Stichting VCG is op 20-09-2016 bij notariële akte opgericht.

In artikel 1, de doelstelling, wordt de kern van onze activiteiten beschreven.

 

Doelstelling

De stichting heeft tot doel bekendheid bij het publiek te vergroten van het communistisch (wetenschappelijk-socialistisch) gedachtegoed als bijdrage aan de politieke en culturele veelkleurigheid van de informatievoorziening in Nederland

De stichting tracht doel te bereiken door:

  1. ondersteuning van de krant Manifest als centrum van een landelijk netwerk van correspondenten en lezers;
  2. ondersteuning van de ontwikkeling en onderhoud van de Manifest website als informatie centrum in nieuwe media;
  3. bevordering van bijeenkomsten waarop de communistische visie op actuele en historische vraagstukken wordt uiteengezet;
  4. de stichting heeft geen winstoogmerk.
  5. de doelstellingen dienen te worden geëffectueerd zodanig dat door de stichting wordt voldaan aan de wet- en regelgeving met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen uit hoofde van artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats getreden regeling.

Registratie en inschrijving

  • het fiscaal nummer van de Stichting VCG is (RSIN) 856736119
  • de stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 66876788
  • het bankrekeningnummer van de stichting is NL38INGB0007808612